Skovby

Skovby station blev i 2012* revet ned.

SKovby station set fra gadeside i retning mod Hammel/Thorsø
9. april 2008 - ©T. Rithmester
Skovby station set fra gadeside i retning mod Hammel/Thorsø.

*Kilde: Wikipedia artikel om Skovby Nord